2015 – završeni konkursi

30.11.2015 god. –  Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR)
-  Javni poziv za podršku projektima prekogranične saradnje kroz finansiranje učešća aplikanata/partnera (rok  - do utroška sredstava / do 31.12.2016 god.)

27.11.2015 god. –  Novak Đoković fondacija
Konkurs za prijem projekata 2016 (rok – 23.12.2015.)

25.11.2015 god. –  Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Javni poziv za podnošenje predloga projekata na Programski konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom (rok  - 18.12.2015.)

24.11.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine
Konkurs za ustupanje na korišćenje delova ribarskih područja (rok  - 14 dana od dana objavljivanja.)

23.11.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Rekonstrukciju ribnjaka i podizanje novih ribnjaka na teritoriji AP Vojvodine (rok  - 30.11.2015.)

19.11.2015 god. –  Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije

Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih (rok   – 15.12.2015.)

19.11.2015 god. –  Ministarstvo spoljnih poslova

Konkurs za sufinansiranje projekata organizacija iz dijaspore (rok   – 26.11.2015.)

Konkurs za sufinansiranje projekata organizacija iz regiona (rok   – 26.11.2015.)

19.11.2015 god. –  Razvojni fond Vojvodine

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava na ime predfinansiranja aktivnosti u realizaciji projekata instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije – „IPA“ (rok  - do iskorišćenja planiranih sredstava.)

19.11.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine

Sufinansiranje projekata korišćenja raspoloživih hidrotermalnih resursa izrada novih istražno-eksploatacionih bušotina (rok  - 3.12.2015.)

16.11.2015 god. –  Ministarstvo privrede

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa Podrške malim preduzećima za nabavku opreme (rok   – do utroška sredstava.)

4.11.2015 god. –  Erste Banka

Program sponzorstava za  organizacije civilnog društva, institucije i medije (rok  - 30.11.2015 god.)

3.11.2015 god. –  Nacionalna služba za zapošljavanje

Javni poziv za realizaciju programa pripravnika (rok  - 20.09.2016 god.)

13.10.2015 god. –  Razvojni fond AP Vojvodine

- Konkurs za dugoročne kredite namenjene investicijama (rok  - 2015.)
- Konkurs za dugoročne kredite namenjene trajnim obrtnim sredstvima (rok  - 2015.)
- Konkurs za kratkoročne kredite za izvoz (rok  - 2015.)
- Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva (rok  - 2015.)
- Konkurs za dodelu kratkoročnih revolving kredita za poljoprivredu (rok  - 2015.)
- Konkurs za kratkoročne kredite za tov (rok  - 2015.)
- Konkurs za kredite namenjene investicijama u poljoprivredi (rok  - 2015.)
- Kreditna linija  namenjena kupovini poljoprivrednog zemljišta sa kamatom od 2% (rok  - 2015.)

Konkurs za dodelu dugoročnih kredita namenjenih fizičkim licima (rok  - 2015.)

28.09.2015 god. –  Global Fund for Children
Grants for grassroots organizations (rok  - 31.12.2015.)

 25.08.2015 god. – EU - EUROPEANS FOR PEACE
Poziv za aplikacije 2015 (rok  - 1.12.2015 god.)

2.07.2015 god. –  Rockefeller Brothers Fund (RBF)
Pivotal Place: Western Balkans  (rok  - 2015 god.)

10.06.2015 god. –  United Nations Democracy Fund (UNDEF)

Project grant (rok  - 31.12.2015.)

 29.05.2015 god. – Ambasada SR Nemačke
Mikro projekti (rok  - tokom 2015.)

 29.05.2015 god. – Open Society Foundations
Public Health Program / The Mental Health Initiative (rok  - Open for pre-application.)

25.05.2015 god. –  Garancijski fond AP Vojvodine
Garancije za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove opreme za proizvodnju i preradu (rok  - do iskorišćenja garantnog potencijala.)

14.05.2015 god. –  Garancijski fond AP Vojvodine
Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove energetski efikasne opreme (rok  - do iskorišćenja sredstava.)

11.05.2015 god. –  Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Otvoreni konkursi za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji 2015 (rok  - u toku 2015 god.)

25.03.2015 god. –  Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ)
10 javnih poziva (rok  - 2015 god.)

13.03.2015 god. –  Royal Norwegian Embassy in Belgrade
 Embassy fund (rok  - 2015 god.)

11.03.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
9 javnih konkusa (rok  - 2015 god.)

Konkurs za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u 2015

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za izgradnju skladišnih kapaciteta za čuvanje poljoprivrednih proizvoda – silosa na teritoriji AP Vojvodine u 2015

Konkurs za dodelu sredstava za nabavku sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda na teritoriji AP Vojvodine za 2015

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji MZ Jamena, opština Šid u 2015

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2015

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2015

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za male prerađivačke kapacitete na teritoriji AP Vojvodine u 2015

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2015

10.03.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
15 javnih konkursa (rok  - 2015 god.)

6.03.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu

Konkurs za finansiranje projekata u oblastima omladinskog sektora u AP Vojvodini u 2015 (rok  - 4.012.2015 god.)

23.02.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
15 konkursa (rok  - tokom 2015 god.)

Konkurs za sufinansiranje programa / projekata u oblasti nauke i tehnološkog razvoja nevladinih organizacija u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini
Prijavljivanje projekata za realizaciju akcije „Pravo na prvu šansu” 
Konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini
Konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2015
Konkurs za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova u 2015
Konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima i boravku u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate u 2015
Konkurs za sufinansiranje radnih mesta istraživača-povratnika iz inostranstva
Konkurs za sufinansiranje priprema predloga aktivnosti međunarodne saradnje
Konkurs za dodelu sredstava za darovite studente ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina za 2015
Konkurs za regresiranje prevoza studenata u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2015
Konkurs za sufinansiranje obrazovnih programa / projekata ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina za 2015
Konkurs za sufinansiranje programa / projekata u oblasti visokog obrazovanja udruženja studenata i nevladinih organizacija u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2015
Konkurs za sufinansiranje nabavke mašina i opreme u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina za 2015. godinu
Konkurs za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač AP Vojvodina za 2015
Konkurs za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme u ustanovama studentskog standarda čiji je osnivač AP Vojvodina za 2015

18.02.2015 god. –  Ambasada Holandije
-  MATRA Embassy Fund (rok  - 31.12.2015 god.)

18.02.2015 god. –  Ambasada Japana u R. Srbiji
-  Program donacija za osnovne potrebe stanovništva (POPOS) (rok  - 31.12.2015 god.)

15.02.2015 god. –  Fond za razvoj R. Srbije

Krediti za početnike (start-up) (rok  - do utroška sredstava.)

30.01.2015 god. –  Fond za otvoreno društvo
-  Unapređenje kvaliteta i efektivnosti javnih politika (rok  - 2015 god.)

-  Javni interes u medijima(rok  - 2015 god.)

Suzbijanje ekstremističkih ideologija(rok  - 2015 god.)

Inkluzivno obrazovanje(rok  - 2015 god.)

Unapređenje poštovanja prava LGBTIQ osoba(rok  - 2015 god.)

Poštovanje prava nacionalnih manjina(rok  - 2015 god.)

Transparentnost i odgovornost (rok  - 2015 god.)

23.01.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
-  Konkurs za finansiranje projekata i programa iz oblasti sporta u 2015 (rok  - 5.12.2015 god.)

21.01.2015 god. –  Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR)
-  Javni poziv za registraciju konsultantskih kuća (rok  - 31.12.2015 god.)

Javni poziv za sertifikaciju pružalaca usluga za podršku poslovanju MSPP (rok  - 31.12.2015 god.)

21.01.2015 god. –  Fond za otvoreno društvo
-  Unapređenje kvaliteta i efektivnosti javnih politika; Transparentnost i odgovornost (anti-korupcija);  Poštovanje prava nacionalnih manjina;  Inkluzija Roma; Unapređenje poštovanja prava LGBTIQ osoba; Inkluzivno obrazovanje; Suzbijanje ekstremističkih ideologija; Javni interes u medijima (rok  - 2015 god.)

21.01.2015 god. –  Open Society foundations
-  The Mental Health Initiative  provides grants to projects that stimulate the reform of national health, social welfare, education, and employment policies (rok  - 2015 god.)

Organizational Development Grants to Think Tanks (rok  - 2015 god.)

20.01.2015 god. –  Razvojni fond AP Vojvodine
Krediti za unapređenje prehrambeno-prerađivačke proizvodnje (rok  - do iskorišćenja sredstava.)

Krediti za predfinansiranje aktivnosti u realizaciji projekata sufinansiranih od strane EU (rok  - do iskorišćenja sredstava.)

16.01.2015 god. –  TRAG fondacija

Aktivne zajednice (rok  - 2015 god.)
Virtus nagrada (rok  - 12.02.2015 god.)

15.01.2015 god. –  Razvojni fond AP Vojvodine
Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva (rok  - do iskorišćenja sredstava.)

Konkurs za dodelu dugoročnih kredita za razvoj prehrambeno-prerađivačke industrije (rok  - do iskorišćenja sredstava.)
Konkurs za dodelu dugoročnih kredita za poljoprivredu (rok  - do iskorišćenja sredstava.)
Konkurs za dugoročne kreditne linije (rok  - do iskorišćenja sredstava.)

Konkurs za dodelu dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta (rok  - do iskorišćenja sredstava.)
Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita za obrtna sredstva (rok  - do iskorišćenja sredstava.)
Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita za finansiranje izvoza (rok  - do iskorišćenja sredstava.)

02.6.2014 god. –  The Council of Europe  / The European Youth Foundation (EYF)
Financial support for European youth activities: International activities taking place between 1 April and 31 December 2015 (rok  - 2015 god.)

30.12.2013 god. – EU - Okvirni program za istraživanje i inovacije
Horizon 2020 (rok  - 2014 – 2015)

4.11.2015 god. –  Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Konkurs za lokalne samouprave - Sredstva za finansiranje projekata u cilju unapređenja sistema socijalne zaštite (rok  - 17.11.2015 god.)

4.11.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice

Program „Čistije i zelenije škole u Vojvodini” (rok  - 15.11.2015.)

3.11.2015 god. –  Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje izrade urbanističkih planova (rok  - 13.11.2015 god.)

31.10.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema kvaliteta i bezbednosti hrane u 2015 (rok  - 16.11.2015.)

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za teritorijalni ruralni razvoj u AP Vojvodini (rok  - 16.11.2015.)

22.10.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu

Konkurs za prevenciju nasilja i diskriminacije (rok  - 5.11.2015.)

Konkurs aktivan zimski raspust (rok  - 5.11.2015.)

20.10.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Konkurs za raspodelu sredstava iz godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u AP Vojvodini u 2015 (rok  - 6.11.2015.)

16.10.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj

Konkurs za sufinansiranje aktivnosti međunarodne saradnje za 2015 (rok  - 28.10.2015.)

 14.10.2015 god. – European Fund for the Balkans
Think and Link Regional Policy Programme 2016 (rok  - 2.11.2015 god.)

7.10.2015 god. –  Ministarstvo trgovine, turizima i telekomunikacija

Javni konkus za dodelu start-ap i inovativnih kredita privrednim subjektima u oblasti informaciono-komunikacione tehnologije u Republici Srbiji u 2015 (rok  - 30.10.2015 god.)

6.10.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova

Konkurs za za subvencije klaster organizacijama (rok  - 30.10.2015.)

Javni konkurs za dodelu subvencija za finansiranje projekata u oblasti turizma u AP Vojvodini (rok  - 16.10.2015.)

30.09.2015 god. –  Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine

Sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u objektima javne namene (rok  - 30.10.2015.)
Finansiranje realizacije projekata rekultivacije napuštenih kopova bez titulara (rok  - 30.10.2015.)
Sufinansiranje nevladinih organizacija i neprofitnih institucija u 2015 (rok  - 30.10.2015.)
Sufinansiranje realizacije projekata ugradnje kotlova sa većim stepenom korisnog dejstva u javnim ustanovama (rok  - 30.10.2015.)
Sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi (rok  - 30.10.2015.)

Konkurs za unapređenje saznanja dece o efikasnom korišćenju energije (rok  - 30.10.2015.)

30.09.2015 god. –  IRIS Network

Call for proposal for CSO support (rok  - 31.10.2015 god.)

 23.09.2015 god. – Danube Transnational Programme
1st Call for Proposals (rok  - 3.11.2015 god.)

25.08.2015 god. –  Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

Podsticaji za sprovođenje naučnoistraživačkih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi ( konkurs obrazac )(rok  - 30.09.2015 / 15.11.2015 god.)

3.08.2015 god. –  Ministarstvo poljoprivrede izaštite životne sredine

Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima (rok  - 1.09.2015 – 15.11.2015 god.)

 30.07.2015 god. – EU ( HORIZON 2020)
ERC STARTING GRANT (rok  - 17.11.2015 god.)

27.07.2015 god. –  Austrian Development Agency (ADA), Austrian Association of Cities and Towns (AACT), Centre for Public Administration Research (KDZ)

Second Call for Proposals - Building Administrative Capacities in the Danube Region and Western Balkans (BACID) (rok  - 21.10.2015 god.)

14.07.2015 god. –  Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR)

Poziv za dodelu bespovratnih sredstava po Projektu „Unapređenje institucionalne infrastrukture u cilju pripreme razvojnih projekata na teritoriji Podrinja“ (rok  - 30.11.2015.)

Mera sufinansiranja godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje ARRA (rok  - 1.10.2015.)

29.05.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i uvođenja EU standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mesa i mleka u AP Vojvodini u 2015 (rok  - 31.07.2015.)

11.05.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za finansije

Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2015 za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova EU (rok  - 31.10.2015 god.)

29.04.2015 god. –  Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude (rok  - 1.11.2015 god.)

13.03.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za refundaciju troškova učešća privrednih subjekata na sajmovima (rok  - 27.03.2015 god.  i  15.09.2015 god.)

13.03.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Bespovratna sredstva gradovima i opštinama za sufinansiranje izrade lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja roma (rok  - 1.10.2015 god.)

2.03.2015 god. –  Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Stalni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji (rok  - 27.11.2015 god.)

Godišnji konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom (rok  - 13.03.2015 god.)

2.03.2015 god. –  Ministarstvo kulture i informisanja
Sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove (rok  - 1.09.2015 god.)

Javni konkurs za dodelu subvencija za finansiranje projekata u oblasti turizma u AP Vojvodini (rok  - 16.10.2015.)

7.10.2015 god. –  Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Konkurs opštinama – Uklanjanje objekata koji se grade ili je njihovo građenje završeno bez građevinske dozvole (rok  - 15.10.2015 god.)

6.10.2015 god. –  Ministarstvo omladine i sporta – Fond za mlade talente Vlade Republike Srbije

Konkurs za stipendiranje studija u Republici Srbiji (rok  - 13.10.2015 god.)

29.09.2015 god. –  Ministarstvo privrede

Učešće poslovnih banaka u realizaciji Programa podrške malim preduzećima u nabavci opreme (rok  - 12.10.2015 god.)
25.09.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Konkurs za dodelu sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume (rok  - 15.10.2015.)

25.09.2015 god. –  Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede

Konkurs za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo (rok  - 12.10.2015.)

Konkurs za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (rok  - 12.10.2015.)

Konkurs za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća (rok  - 12.10.2015.)

19.09.2015 god. –  Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Javni konkurs za sufinansiranjе projеkata udružеnja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti građеvinarstva i saobraćaja, koji  su od  javnog intеrеsa (rok  - 28.09.2015 god.)

17.09.2015 god. –  European Association for Local Democracy (ALDA)

Build Active Citizenship in Europe (rok  - 30.09.2015.)

12.09.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama za praćenje realizacije Programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020 (rok  - 25.09.2015.)

11.09.2015 god. –  Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj

Javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti nauke i tehnološkog razvoja nevladinih organizacija (rok  - 15.09.2015.)

Javni konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj (rok  - 15.09.2015.)

11.09.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti, programa i projekata nacionalnih saveta (rok  - 16.09.2015.)

11.09.2015 god. –  TRAG fondacija

Perspektiva za održivost (rok  - 5.10.2015.)

6.09.2015 god. –  Ministarstvo kulture i informisanja

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja (rok  - 20.09.2015 god.)

 5.09.2015 god. – Ambasada Australije u Republici Srbiji
Direct Aid Program (DAP) (rok  - 30.09.2015 god.)

5.09.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini (rok  - 30.09.2015.)

Konkurs za sufinansiranje opremanja poljočuvarske službe (rok  - 30.09.2015.)

Konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura (rok  - 30.09.2015.)

Konkurs za sufinansiranje započinjanja novih postupaka komasacije (rok  - 30.09.2015.)

Konkurs za sufinansiranje dobrovoljnog grupisanja parcela poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu (rok  - 30.09.2015.)

Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2015 (rok  - 30.09.2015.)

3.09.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Konkurs za analizu stanja i procena kapaciteta za upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini (rok  - 15.09.2015.)

3.09.2015 god. –  CEI (Central European Initiative) Cooperation fund

Extraordinary Call for Proposals 2015 for co-financing Cooperation Activities: migration and related crime issues (rok  - 15.10.2015.)

3.09.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine

Konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energijeu zalivnim sistemima (rok  - septembar 2015.)

-  Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete (rok  - septembar 2015.)

1.09.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova

Javni konkurs za udruženja građana za sufinansiranje i finansiranje projekata koji se odnose na popularizaciju i edukaciju u oblasti informacionog društva na teritoriji APV (rok  - 15.09.2015.)

-  Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva (rok  - 15.09.2015.)
27.08.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice

Konkurs – obrazovanje – osnovne škole – oprema (rok  - 15.09.2015.)

27.08.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Konkurs o raspodeli sredstava za sprovođenje programa unapređenja rada udruženja odgajivača stoke u AP Vojvodini za 2015 (rok  - 25.09.2015.)

14.08.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava kojima će se sufinansirati programske aktivnosti udruženja građana (rok  - 18.09.2015.)

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za male prerađivačke kapacitete (rok  - 30.09.2015.)

13.08.2015 god. –  Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture (rok  - 28.08.2015.)

 11.08.2015 god. – EU CREATIVE EUROPE (2014-2020) Culture Sub-programme
Support to European Cooperation Projects 2016 (rok  - 7.10.2015 god.)

17.07.2015 god. –  Ministarstvo privrede

Javni poziv za Program podrške razvoju regionalne konkurentnosti u 2015 (rok  - 1.10.2015 god.)

Javni poziv za Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2015 (rok  - 1.10.2015 god.)

13.07.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na  teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom (rok  - 10.09.2015.)

7.07.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Konkurs za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu srednje poljoprivredne škole kroz nabavku opreme (rok  - 15.09.2015.)

7.07.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Konkurs za sufinansiranje rekonstrukcije ribnjaka i podizanje novih ribnjaka na teritoriji AP Vojvodine (rok  - 15.09.2015.)

6.07.2015 god. –  Ministarstvo kulture i informisanja

Poziv za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2015 (rok  - 1.10.2015.)

2.07.2015 god. –  Robert Bosch Stiftung in cooperation with MitOst e.V

Urban Development through Cultural Activities and Cross-Sector Collaboration in Europe  (rok  - 13.09.2015 god.)

1.07.2015 god. –  Balkans Arts and Culture Fund (BAC)

Call for Submission of Proposals for Collaboration Projects in Arts and Culture  (rok  - 6.09.2015 god.)

 22.06.2015 god. – The European Training Foundation (ETF)
Continuing Professional Development For Teachers And Trainers (rok  - 15.09.2015 god.)

12.06.2015 god. –  Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR)

Javni poziv za finansijsku podršku poslovnim inkubatorima (rok  - 1.10.2015.)

11.05.2015 god. –  Ministarstvo rudarstva i energetike

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za izgradnju postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije iz biomase/biogasa (rok  - 15.10.2015 god.)

11.08.2015 god. –  Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine

Javni Konkurs – Korišćenje solarne energija na farmama ovaca i koza (rok  - 25.08.2015.)

Javni Konkurs – Sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi (rok  - 25.08.2015.)

7.08.2015 god. –  Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja (rok  - 18.08.2015.)

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti kulture (rok  - 18.08.2015.)

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite (rok  - 18.08.2015.)

- Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti obrazovanja, učeničkog i studentskog standarda (rok  - 18.08.2015.)

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine (rok  - 18.08.2015.)

1.08.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine

Javni konkurs za su/finansiranje projekata  udruženja građana u 2015 (rok  - 20.08.2015.)

22.07.2015 god. –  Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Konkurs za dodelu subvencija za razvoj tradicionalnih zanata (rok  - 3.08.2015 god.)


10.07.2015 god. –  Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR)
Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava po Projektu podrške razvoju konkurentnosti MMSP u 2015 (rok  - 19.08.2015.)

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava po Projektu podrške ženskom preduzetništvu u 2015 (rok  - 19.08.2015.)

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava po Programu podrške razvoju inovativnih klastera u 2015 (rok  - 27.08.2015.)

10.07.2015 god. –  South East European Media Observatory
Media advocacy actions by civil society organizations (rok  - 25.07.2015.)

1.07.2015 god. –  Ministarstvo omladine i sporta

Javni poziv za godišnje programe–projekte u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata (rok  - 1.08.2015 god.)

Javni poziv za prijavu jedinica lokalnih samouprava radi učešća u programu-projektu: Završetak izgradnje sportskih objekata (rok  - 1.08.2015 god.)

29.06.2015 god. –  Fond za podršku investicija u AP Vojvodini (VIP)

Javni poziv domaćim kompanijama iz AP Vojvodine za dostavljanje biznis planova za investicione projekte (rok  - 20.08.2015.)

26.06.2015 god. –  Ministarstvo rudarstva i energetike

Javni poziv za izbor organizacije koja sprovodi obuku za energetske menadžere (rok  - 24.07.2015.)

26.06.2015 god. –  Ministarstvo omladine i sporta

Javni konkurs za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora – Javni konkurs za informisanje i podizanje kapaciteta mladih za aktivnije učešće u EU programu ERAZMUS+ u Republici Srbiji (rok  - 15 dana od dana objavljivanja konkursa.)

 22.06.2015 god. –  United States Agency for International Development (USAID)

Konkurs za organizaciju istraživanja stavova privrednika u Srbiji u 2015 (rok  - 17.07.2015.)

10.06.2015 god. –  Open Society Foundations

Countering Anti-Gypsyism and Discrimination Affecting Roma (rok  - 20.06.2015.)

Organizational Development Grants to Think Tanks (rok  - 1.07.2015.)

Right to Education in Inclusive Settings (rok  - 21.08.2015.)

24.04.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Javni konkurs za subvencionisanje troškova ulaganja u materijalnu imovinu (rok  - 1.09.2015 god.)

Javni konkurs za dodelu sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima za subvencionisanje troškova nabavke mašina i/ili opreme (rok  - 8.05.2015 god.)

23.04.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Konkurs za raspodelu sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2015 (rok  - 20.05.2015 god.)

Konkurs o raspodeli sredstava za održavanje lokalnih i regionalnih izložbi stoke u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2015 (rok  - 20.05.2015 god.)

Konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2015. godini na teritoriji AP Vojvodine (rok  - 31.07.2015 god.)

Konkurs za dodelu sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2015 (rok  - 31.07.2015 god./31.08.2015 god./30.09.2015 god.)

Konkurs o raspodeli sredstava za sprovođenje programa unapređenja rada udruženja odgajivača stoke u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015 (rok  - 20.05.2015 god.)

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava kojima će se sufinansirati programske aktivnosti udruženja građana u 2015. godini na teritoriji AP Vojvodine, čija je delatnost u vezi s poljoprivrednom proizvodnjom (rok  - 20.05.2015 god.)

13.03.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Sufinansiranje programa obrazovanja romske dece osnovnoškolskog uzrasta od 5-8 razreda (rok  - 31.07.2015 god.)

Bespovratna sredstva romskim organizacijama za unapređenje položaja roma i romkinja (rok  - 1.04.2015 god.)

6.03.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu

Konkurs za sanaciju, adaptaciju i opremanje prostora za rad omladinskih organizacija, organizacija za mlade, omladinskih domova i domova kulture (rok  - 19.03.2015 god.)

 20.04.2015 god. – EU/ Prekogranični program Srbija – Bosna i Hercegovina
Treći poziv za dostavlјanje predloga projekata EuropeAid/136472/DD/ACT/Multi (rok  - 20.07.2015 god.)

26.06.2015 god. –  Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

Konkurs za raspodelu podsticaja za sprovođenje naučnoistraživačkih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi kroz unapređenje stručnog znanja i usavršavanja ljudskih kapaciteta (rok  - 3.07.2015.)

19.06.2015 god. –  Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite (rok  - 1.07.2015.)

16.06.2015 god. –  Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR) - Projekat podrške razvoju privatnog sektora u južnoj i jugozapadnoj Srbiji u 2015

Javni poziv za učešće u Programu obuke za započinjanje biznisa i dodelu bespovratnih sredstava u oblasti omladinskog i ženskog preduzetništva (rok  - 30.06.2015.)

12.06.2015 god. –  Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije

Javni poziv za dodelu pomoći za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom (rok  - 16.06.2015.)

12.06.2015 god. –  Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata povećanja energetske efikasnosti u objektima javne namene (rok  - 30.06.2015.)

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive unutrašnje rasvete u javnim ustanovama (rok  - 30.06.2015.)

10.06.2015 god. –  United States Agency for International Development (USAID)

Konkurs za izradu informacionog sistema za upravljanje budžetom (rok  - 25.06.2015.)

10.06.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Konkurs za sufinansiranje unapređenja delotvornosti i efikasnosti rada institucija u oblasti upravlјanja projektima (rok  - 26.06.2015.)

02.06.2015 god. –  Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

Konkurs za sufinansiranje projekata udruženja u oblasti zaštite životne sredine (rok  - 15 dana od objave.)

02.06.2015 god. –  Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Konkurs za doprinos unapređenju znanja i razumevanja procesa evropskih integracija (rok  - 8.06.2015.)

 26.05.2015 god. – EU – Civil Society Facility and Media Programme 2014-2015
Support to regional thematic networks of Civil Society Organisations (rok  - 6.07.2015 god.)

 26.05.2015 god. – EU/Danube Region Project Fund
START – Call 2 open (rok  - 24.06.2015 god.)

- Technical Assistance Facility  (TAF-DRP) Call 3 open (rok  - 6.07.2015 god.)

20.05.2015 god. –  Ministarstvo kulture i informisanja

Konkurs za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti za 2015 (rok  - 30.06.2015.)

20.05.2015 god. –  Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

Javni poziv za prijavu projekata za realizaciju Nacionalnog programa „Srbija protiv raka” (rok  - 15 dana od dana objavljivanja.)

15.05.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u AP Vojvodini u 2015 za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture (rok  - 15.06.2015.)

15.05.2015 god. –  Ministarstva omladine i sporta

Javni konkurs za finansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade (rok  - 29.5.2015 god.)

-  Javni konkurs za podršku promociji evropskih mogućnosti za mlade (rok  - 29.05.2015.)

15.05.2015 god. –  Ministarstva kulture i informisanja

Konkurs za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti (rok  - 30.6.2015 god.)

11.05.2015 god. –  Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji u 2015 (rok  - 5.6.2015 god.)

11.05.2015 god. –  South East European Media Observatory

Call for proposals for journalists to produce investigative stories on media in SEE (rok  - 31.05.2015 god.)

 4.05.2015 god. – EU/Austrian Development Agency (ADA).
CEI Know-how Exchange Programme (KEP) (rok  - 1.06.2015 god.)

 21.04.2015 god. – EU
Media Programme 2014 / EuropeAid/136989/DD/ACT/RS (rok  - 5.06.2015 god.)

9.04.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Javni konkurs za dodelu sredstava za realizaciju programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja (rok  - 1.06.2015 god.)

 7.04.2015 god. –  United States Agency for International Development (USAID)

Partnerske organizacije civilnog društva u Srbiji (rok  - 6.04.2016.)

 7.04.2015 god. – EU/CEI Know‐How Exchange Programme (KEP) ‐ AUSTRIA
Call for Proposals 2015 (rok  - 1.06.2015 god.)

 

17.03.2015 god. –  UNESCO
International Fund for the Promotion of Culture (rok  - 29.05.2015 god.)

5.03.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za privredu zapošljavnje i ravnopravnost polova
4 konkursa (rok  - 2015 god.)

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije APV za podršku programima i aktivnostima sa ciljem unapređenja položaja žena u ruralnim sredinama (rok  - 30.06.2015 god.)
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana / udruženjima žena sa teritorije AP Vojvodine sa ciljem podizanja kapaciteta organizacija i unapređenja rada (rok  - 1.04.2015 god.)
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih programima i aktivnostima udruženja građana/udruženja žena u AP Vojvodini sa ciljem promocije lokalnih manifestacija kao turističke ponude u ruralnim sredinama (rok  - 1.04.2015 god.)
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova realizovanih u saradnji sa institucijama / organizacijama javnog sektora (rok  - 30.06.2015 god.)
5.03.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za privredu zapošljavnje i ravnopravnost polova

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije APV za podršku programima i aktivnostima sa ciljem unapređenja položaja žena u ruralnim sredinama (rok  - 30.06.2015 god.)

2.03.2015 god. – EU - Prekogranični program Hrvatska-Srbija 2007-2013
Treći poziv za dostavu projektnih predloga - Europe Aid/136602/DD/ACT/Multi (rok  - 1.06.2015 god.)

19.05.2015 god. –  Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti razvoja sporta (rok  - 28.05.2015.)

19.05.2015 god. –  Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti energetske efikasnosti (rok  - 28.05.2015.)

5.05.2015 god. –  Trag fondacija

Konkurs Nacionalnog foruma za „Zelene ideje” (rok  - 25.05.2015 god.)

5.05.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice

Konkurs  za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini za 2015 (rok  - 15.05.2015 god.)

5.05.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova

Konkurs za refundaciju sredstava organizatorima regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija i izložbi u AP Vojvodini (rok  - 15.05.2015 god.)

4.05.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu

Konkurs aktivan letnji raspust (rok  - 20.05.2015 god.)

28.04.2015 god. –  Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja (rok  - 13.05.2015 god.)

24.04.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice
Konkurs – obrazovanje – učenički standard – oprema (rok  - 15.05.2015 god.)

Konkurs – obrazovanje – učenički standard – projekti (rok  - 30.04.2015 god.)

Konkurs – obrazovanje – osnovne i srednјe škole – oprema (rok  - 15.05.2015 god.)

24.04.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Konkurs za finansiranje realizacije programa „Zdravstveno vaspitanje o reproduktivnom zdravlju“ (rok  - 13.05.2015 god.)

 21.04.2015 god. – EU
European Social Innovation Competition (rok  - 8.05.2015 god.)

 21.04.2015 god. – EU
Nagrada EU za istraživačko novinarstvo (rok  - 13.05.2015 god.)

17.04.2015 god. –  Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva
-  Javni poziv za prijavu projekata  za realizaciju Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020 (rok  - 17.05.2015 god.)

 16.04.2015 god. – Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR)
Mentoring za 100 novoosnovanih i postojećih MSPP i klastere (rok  - 15.05.2015 god.)

 16.04.2015 god. – Balkan Civil Society Development Network (BCSDN)
Call for Proposals: Balkan Public Policy Fund (rok  - 10.05.2015 god.)

 14.04.2015 god. – EU/European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR)
Country Based Support Scheme (CBSS) 2014 & 2015 for Serbia (rok  - 25.05.2015 god.)

 

 1.04.2015 god. – EU/Central European Initiative
CEI Cooperation Fund Call for Proposals 2015 (rok  - 20.05.2015 god.)

15.04.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Javni konkurs za za dodelu bespovratnih sredstava nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti (rok  - 30.04.2015 god.)

Javni konkurs za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti (rok  - 30.04.2015 god.)

Javni konkurs za dodelu subvencija za finansiranje projekata u oblasti turizma u AP Vojvodini – kapitalne subvencije (rok  - 30.04.2015 god.)

Javni konkurs za dodelu subvencija za finansiranje projekata u oblasti turizma u AP Vojvodini- Tekuće subvencije (rok  - 30.04.2015 god.)

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za realizaciju projekata planskog uređenja turističkih tematskih celina – kapitalni transferi (rok  - 30.04.2015 god.)

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim institucijama/udruženjima građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za finansiranje projekata u oblasti turizma u 2015. godini (rok  - 30.04.2015 god.)

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava razvojnim regionalnim agencijama sa teritorije AP Vojvodine za jačanje kapaciteta destinacijskog udruživanja opština u cilju unapređenja turističke ponude (rok  - 15.05.2015 god.)

9.04.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice
Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2015 (rok  - 22.04.2015 god.)

9.04.2015 god. –  Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zaštite voda (rok  - 20.04.2015 god.)

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture (rok  - 20.04.2015 god.)

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti razvoja sporta (rok  - 22.04.2015 god.)

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti kulture (rok  - 20.04.2015 god.)

9.04.2015 god. –  Ministarstvo zdravlja
-  Javni poziv za prijavu projekata  za realizaciju Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020 (rok  - 18.04.2015 god.)

9.04.2015 god. –  Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
-  Javni poziv za stipendiranje talentovanih učenika koji se nalaze na smeštaju u hraniteljskim porodicama (rok  - 20.04.2015 god.)

9.04.2015 god. –  Ministarstvo omladine i sporta
-  Javni konkurs za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora (rok  - 18.04.2015 god.)

 7.04.2015 god. – USAID
Serbia Civil Society Partners (rok  - 6.04.2016 god.)

6.04.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice
Konkurs za sufinansiranje projekata usmerenih na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma za nastavak „Dekade inkluzije Roma“ u 2015 (rok  - 4.05.2015 god.)

1.04.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta AP Vojvodine u 2015, za sufinansiranje izrade planskih dokumenata (rok  - 20.04.2015 god.)

30.03.2015 god. –  Pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine
Javni konkurs za su/finansiranje projekata upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine (rok  - 1.09.2015 god.)

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta AP Vojvodine u 2015. za realizaciju projektnih aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine (rok  - 30.04.2015 god.)

Javni konkurs za su/finansiranje projekata udruženja građana u 2015.  čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine (rok  - 17.04.2015 god.)

25.03.2015 god. –  Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite (rok  - 6.04.2015 god.)

25.03.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Konkurs za finansiranje projekata sa ciljem afirmacije žena u sportu (rok  - 9.04.2015 god.)

19.03.2015 god. –  Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti građevinarstva, saobraćaja i infrastukture čiji su nosioci udruženja i druge organizacije civilnog društva u 2015 (rok  - 8.04.2015 god.)

 18.03.2015 god. – EU/EUREKA
EUREKA Danube Region Multilateral Call 2015 For Cross-Border Co-Operative Projects (rok  - 30.04.2015 god.)

13.03.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Konkurs za doprinos unapređenju znanja i razumevanja procesa evropskih integracija (rok  - 27.03.2015 god.)

12.03.2015 god. –  Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Dodela sredstava za finansiranje projekata u cilju unapređenja sistema socijalne zaštite (rok  - 31.03.2015 god.)

12.03.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo socijalnu politiku i demografiju
Javnikonkurs za finansiranje programa udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko- invalidske zaštite, društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike u 2015 (rok  - 27.03.2015 god.)

10.03.2015 god. –  Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije
Finansiranje predloga projekata udruženja porodica nestalih lica u vezi sa oružanim sukobima na prostoru bivše SFRJ i AP KIM (rok  - 17.03.2015 god.)

10.03.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za  obrazovanje,propise upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice
Konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica u AP Vojvodini (rok  - 3.04.2015 god.)

9.03.2015 god. –  Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti vodosnabdevanja i zaštite voda (rok  - 19.03.2015 god.)

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture (rok  - 19.03.2015 god.)

5.03.2015 god. –  Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Konkurs za dodelu subvencija za razvoj turizma u 2015 (rok  - 30.04.2015 god.)

3.03.2015 god. – EU/ERASMUS+ ( Serbia – PARTNER COUNTRIE / Western Balkans (Region 1) Erasmus+ Programme Guide )
Capacity Building in the field of youth – 2015 – Round 1 (rok  - 3.04.2015 god.)

3.03.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za privredu zapošljavnje i ravnopravnost polova
4 javna oglasa (rok  - 18.03.2015 god.)

Javni oglas za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine u 2015 (rok  - 18.03.2015 god.)
Javni oglas za realizaciju programa stručne prakse na teritoriji AP Vojvodine u 2015 (rok  - 18.03.2015 god.)
Javni oglas za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2015 (rok  - 1.10.2015 god.)
Javni oglas za dodelu subvencije nezaposlenim licima za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2015 (rok  - 1.10.2015 god.)

2.03.2015 god. –  Ministarstvo omladine i sporta
Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou (rok  - 15 dana od dana objavljivanja.)

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva nacionalne strategije za mlade (rok  - 15 dana od dana objavljivanja.)

26.02.2015 god. –  Fond za podršku investicija u Vojvodini – VIP
-  Program povećanja konkurentnosti kompanija u prehrambenoj industriji Vojvodine (rok  - 9.03.2015 god.)

26.02.2015 god. –  Royal Norwegian Embassy in Belgrade
-  Strengthening civil society in Serbia and Montenegro Phase three (rok  - 29.03.2015 god.)

23.02.2015 god. –  OPEC Fund for International Development (OFID) and the United Nations Development Programme (UNDP)
-  Cross-Regional Grants Competition (rok  - 30.03.2015 god.)

23.02.2015 god. –  Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
5 konkursa (rok  - 16.03.2015 god.)

Konkurs za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u poljoprivredi u 2015
Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima u 2015
Konkurs za dodelu kreditaza nabavku protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2015
Konkurs za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi za tov u 2015
Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje u 2015
23.02.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice
-  Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama (rok  - 18.03.2015 god.)

23.02.2015 god. –  Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ)
-  Informacije o učešću u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja (rok  - 28.02.2015 god.)

9.02.2015 god. – EU
Program “Evrope za građane i građanke” (rok  - 2.03.2015 god.)

6.02.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
-  Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2015 (rok  - 9.03.2015 god.)

Konkurs za podsticanje javnog informisanja na srpskom jeziku u zemljama u okruženju (rok  - 9.03.2015 god.)

Konkurs za unapređenje profesionalnih standarda u 2015 (rok  - 9.03.2015 god.)

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osetljivih grupa u 2015 (rok  - 9.03.2015 god.)

02.02.2015 god. –  Ministarstvo kulture i informisanja
-  Sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2015 (rok  - 03.03.2015 god.)

Sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2015 (rok  - 03.03.2015 god.)

-  Finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2015 (rok  - 03.03.2015 god.)

-  Finansiranje i  sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2015 (rok  - 03.03.2015 god.)

-  Finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2015 (rok  - 31.03.2015 god.)

-  Sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu  u 2015 (rok  - 31.03.2015 god.)

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osoba sa invaliditetom (rok  - 3.03.2015 god.)

Konkurs za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim skupovima (rok  - 3.03.2015 god.)

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona (rok  - 3.03.2015 god.)

16.01.2015 god. –  Global Forest Watch
Small Grants Fund (rok  - 01.03.2015 god.)

26.12.2014 god. –  European Commission
EIDHR Establishing a European Union Human Rights Defenders Mechanism (rok  - 12.03.2015 god.)

28.6.2014 god. –  The United States Agency for International Development (USAID)
-  Assistance Agreements from Serbian organizations for funding to support a program entitled “SERBIA CIVIL SOCIETY PARTNERS” (rok  - 3.4.2015 god.)

11.02.2015 god. –  Ministarstvo privrede
-  Program za podršku unapređenja privrednog ambijenta u cilju privlačenja investicija za 2015 (rok  - 25.02.2015 god.)
11.02.2015 god. –  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije
-  Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja kojima su dodeljena sredstva EU (rok  - 25.02.2015 god.)

6.02.2015 god. –  German Council on Foreign Relations – TRAIN programme
-  Fostering policy dialogue in the Western Balkans (rok  - 15.02.2015 god.)

03.02.2015 god. –  ENECA
-  Konkurs za program “Pokreni se za posao” (rok  - 10.02.2015 god.)
02.02.2015 god. –  The PeaceNexus Foundation
-  Funding support for peacebuilding CSOs (rok  - 11.02.2015 god.)

15.01.2015 god. –  Omladinska Fondacija Schüler Helfen Leben
Program Movements Across Borders (rok  - 5.02.2015 god.)

08.01.2015 god. –  Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation (CTA)
Advancing youth agricultural entrepreneurship and ICT innovations to boost climate-resilient food value chains (rok  - 15.02.2015 god.)

20.01.2015 god. –  Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
-  Javni poziv za izbor izlagača za zajednički nastup na Međunarodnom sajmu turizma UTAZAS –TRAVEL 2015 u Budimpešti (rok  - 28.01.2015 god.)

11.12.2014 god. –  Balkans Arts and Culture Fund (BAC)
-  Call for Submission of Proposals for Collaboration Projects in Arts and Culture – COLABs (rok  - 25.01.2015 god.)

14.11.2014 god. –  Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
-  Dodela bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom (rok  - 15.01.2015 god.)