Sektor za MSP i ljudske resurse

-

Kada su u pitanju ljudski resursi, Agencija će posebno pratiti potrebe za uvećanjem konkurentnosti i produktivnosti radne snage na području Srema i to kroz analizu potreba neophodnih obuka,  poboljšanju upravljanja ljudskim resursima u preduzećima, profesionalni razvoj radnih karijera i sl. Glavne aktivnosti u okviru ovog sektora predstavljaće projektne aktivnosti koje će omogućiti konkurentniju privrednu aktivnost u okrugu, a što će podrazumevati:

• Analize informacija i definisanje osnovnih faktora koji determinišu regionalnu ekonomiju i identifikuju uzorke problema u daljem razvoju sektora MSP;
• Dalji razvoj preduzetničke infrastrukture u Sremu;
• Ohrabrivanje inovacija, transfera tehnologija, podsticaj istraživanja, kao i implementacija odgovarajućih akcija prema MSP;
• Povezivanje privrednika i zajednički nastup na tržištu;
• Razvoj finansijskih instrumenata za podršku MSP;
• Uključivanje u nacionalne i međunarodne programe koji su u funkciji razvoja preduzetništva;
• Podsticaj izvozno orijentisanim sektorima.