Standardizovani set usluga 2017

Akreditovane regionalne razvojne agencije realizuju standardizovani set usluga, koji se sastoji iz pet grupa usluga: informacije, obuke, savetodavne usluge, mentoring i promocije.
Opšti cilj je podrška rastu i razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika, zadruga i klastera, kroz unapređenje dostupnosti, obima i kvaliteta usluga podrške za njihovo poslovanje.

Za potencijalna i postojeća mikro, mala i srednja preduzeća, preduzetnike, zadruge i klastere, usluge iz ovog programa su besplatne.

Informacije

Regionalne razvojne agencije pružaju informacije u vezi sa:

 1. započinjanjem poslovanja i testiranjem poslovne ideje;
 2. nacionalnim i međunarodnim programima za podršku preduzetništvu;
 3. dostupnim izvorima finansiranja (domaćim i stranim);
 4. pravnim propisima i obavezama, porezima i taksama;
 5. podrškom koju mogu dobiti kroz program „Evropska mreža preduzetništva“(EEN mreža) – uslovi za izvoz na inostrano tržište, tehnička pravila i tehnički standardi, prenos tehnologija i znanja, poslovno povezivanje i dr;
 6. poslovnim udruživanjem MSPP – osnivanje i rad klastera, poslovnih udruženja i zadruga;
 7. inovacijama, zaštitom intelektualne svojine;
 8. standardima kvaliteta;
 9. pronalaženjem poslovnih partnera;
 10. specijalizovanim uslugama – upućivanje na specijalizovane pružaoce usluga;
 11. poslovnim i inovativnim inkubatorima;
 12. poslovanjem sektora MSPP, zadruga i klastera;

Obuke

Regionalne razvojne agencije organizuju sledeće obuke:

 1. obuka za početnike u poslovanju (u trajanju od dva dana);
 2. priprema poslovnog plana i poslovanje sa bankama (u trajanju od dva dana);
 3. finansijsko upravljanje (u trajanju od dva dana);
 4. izvoz – za one koji prvi put izvoze (u trajanju od dva dana);
 5. marketing i prodaja (u trajanju od dva dana);

Svaka ARRA može da sprovede i sledeće opcione obuke, u skladu sa interesom korisnika:

 1. pregled standarda kvaliteta i zaštite životne sredine od značaja za poslovanje (u trajanju od dva dana);
 2. elektronsko poslovanje ( u trajanju od jednog dana)
 3. inovacije (u trajanju od jednog dana);
 4. priprema za Jedinistveno evropsko tržište (u trajanju od jednog dana);
 5. informacione tehnologije i poslovanje (u trajanju od jednog dana);
 6. investiciona spremnost (u trajanju od dva dana);

Savetodavne usluge

Savetodavne usluge koje regionalne razvojne agencije pružaju su:

 1. pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za start up kredite za početnike kod Fonda za razvoj RS i za subvencije za samozapošljavanje kod Nacionalne službe za zapošljavanje;
 2. pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za ostale kredite kod Fonda za razvoj RS, i za raspoložive kreditne linije Garancijskog fonda Vojvodine;
 3. podrška u pripremi dokumentacije i prijave za programe podrške preduzetništvu koje sprovode Ministarstvo privrede i RAS;
 4. podrška pri registraciji i osnivanju privrednog subjekta ili zadruge;

Mentoring

Proces mentoringa predstavlja stručnu pomoć koju u dužem vremenskom periodu stručno lice – mentor pruža privrednom subjektu.

 • U zavisnosti od potrebe privrednog subjekta, za vreme sprovođenje Programa, mentor može da alocira do 50 sati na jedan privredni subjekt.
 • Korisnici mentoringa mogu biti mikro, mala i srednja privredna društva, preduzetnici i zadruge koji posluju do 3 godine ili se nalaze u kritičnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak na tržištu.

Promocije

ARRA organizuju i učestvuju u promotivnim aktivnostima koje se odnose na promociju preduzetništva i različitih programa podrške MSPP.
Promotivna aktivnost podrazumeva organizovanje događaja i to: radionice, info dana ili drugog javnog skupa na kome se promovišu teme iz oblasti preduzetništva.

 1. organizuju minimum jedan promotivni događaj u toku meseca;
 2. u toku trajanja javnih poziva, organizuju minimum jedan promotivni događaj za svaki od programa podrške MSPP, koje sprovodi Ministrstvo privrede i Razvojna agencija. U slučaju da je javni poziv za program podrške aktuelan tokom dva ili više meseci, dovoljno je da ARRA organizuje jedan promotivni događaj za taj program podrške;
 3. organizuju minimum jedan promotivni događaj u okviru manifestacije Evropska nedelja preduzetništva (SME Week);
 4. organizuju dva info dana godišnje za studente završnih godina studija, učenike srednjih škola i učenike iz viših razreda osnovnih škola sa ciljem promocije preduzetništva i preduzetničkog duha na fakultetima, visokim strukovnim, srednjim i osnovnim školama;
 5. organizuju promotivni događaj shodno aktivnostima od značaja i prema instrukcijama Ministarstva i Razvojne agencije;

 

Svi zainteresovani detaljnije informacije, u vezi Standardizovanog seta usluga, mogu dobiti na tel: 022 470 910, ili na e-mail tanja.mijajlovic@rrasrem.rs