AKTIVNOSTI

-

Kao Regionalna razvojna agencija osnovana za područje Sremskog okruga, osnovne aktivnosti Agencije svode se na uspostavljanje i promociju aktivne politike regionalnog razvoja, što predstavlja javni interes građana, privrede i institucija na teritoriji Srema, a u skladu sa uslovima za rad regionalnih agencija definisanim Zakonom o regionalnom razvoju i Strategijom razvoja republike Srbije.

PRINCIPE DELOVANJA AGENCIJE ČINI :
- Korišćenje komparativnih prednosti Sremskog okruga;
- Promocija lokalnih inicijativa, inovacija i poduzetništva;
- Stvaranje moderne privredne infrastrukture;
- Usklađenost sa stručnim znanjem i iskustvom iz drugih regija i područja;
- Jačanje tehnoloških, ekoloških i ljudskih resursa;
- Ubrzanje procesa stvaranja novih kvalitetnih radnih mesta;
- Zaštita prirodnih resursa i očuvanje kulturne baštine.

OSNOVNE AKTIVNOSTI ČINE :
- Priprema regionalnih razvojnih programa i akcionih planova za Srem;
- Stručni rad na pripremi projekata;
- Usklađivanje projektnih predloga sa interesima lokalnih samouprava na području Srema, (saveti, pomoć i partnerstvo pri apliciranju);
- Podrška projektima usmerenim na povećanje konkurentnosti Sremskog okruga i smanjenje nezaposlenosti;
- Podrska za razvoj vestina I relevantnih kvalifikacija za potrebe zaposlenih;
- Podrska konkurentnosti preduzeca u regionu I jačanje njihove povezanosti;
- Sudelovanje u projektnim grupama koje su formulisane za realizaciju projekata u okviru nacionalnih I internacionalnih programa;
- Poslovi međunarodne, prekogranične I međuopštinske saradnje;
- Drugi poslovi u skladu sa osnivačkim aktom;

Glavni cilj regionalnog razvoja jeste smanjenje razvojnog zaostajanja Srema u odnosu na druge regione i EU prosek, kao i smanjenje unutarregionalnih razlika;
Operativni cilj jeste priprema zajedničkih projekata regionalnog karaktera sa ulaganjem u ljudske resurse i preduzetništvo, ruralni i održivi razvoj.