AKTIVNOSTI

Kao Regionalna razvojna agencija osnovana za područje Sremskog okruga, osnovne aktivnosti Agencije svode se na uspostavljanje i promociju aktivne politike regionalnog razvoja, što predstavlja javni interes građana, privrede i institucija na teritoriji Srema, a u skladu sa uslovima za rad regionalnih agencija definisanim Zakonom o regionalnom razvoju i Strategijom razvoja republike Srbije.

PRINCIPI DELOVANJA AGENCIJE :

 • Korišćenje komparativnih prednosti Sremskog okruga;
 • Promocija lokalnih inicijativa, inovacija i poduzetništva;
 • Stvaranje moderne privredne infrastrukture;
 • Usklađenost sa stručnim znanjem i iskustvom iz drugih regija i područja;
 • Jačanje tehnoloških, ekoloških i ljudskih resursa;
 • Ubrzanje procesa stvaranja novih kvalitetnih radnih mesta;
 • Zaštita prirodnih resursa i očuvanje kulturne baštine.

OSNOVNE AKTIVNOSTI :

 • Priprema regionalnih razvojnih programa i akcionih planova za Srem;
 • Stručni rad na pripremi projekata;
 • Usklađivanje projektnih predloga sa interesima lokalnih samouprava na području Srema, (saveti, pomoć i partnerstvo pri apliciranju);
 • Podrška projektima usmerenim na povećanje konkurentnosti Sremskog okruga i smanjenje nezaposlenosti;
 • Podrska za razvoj vestina i relevantnih kvalifikacija za potrebe zaposlenih;
 • Podrska konkurentnosti preduzeca u regionu i jačanje njihove povezanosti;
 • Sudelovanje u projektnim grupama koje su formulisane za realizaciju projekata u okviru nacionalnih i internacionalnih programa;
 • Poslovi međunarodne, prekogranične i međuopštinske saradnje;
 • Drugi poslovi u skladu sa osnivačkim aktom;

Glavni cilj regionalnog razvoja jeste smanjenje razvojnog zaostajanja Srema u odnosu na druge regione i EU prosek, kao i smanjenje unutar-regionalnih razlika;
Operativni cilj jeste priprema zajedničkih projekata regionalnog karaktera sa ulaganjem u ljudske resurse i preduzetništvo, ruralni i održivi razvoj.