Jačanje kapaciteta MORG za turizam za osnaživanje lokalnih aktera u turizmu

7_morg

U okviru SDC projekta „Cikloturizmom ka ruralnom i regionalnom razvoju Srema“, koji RRA Srem realizuje sa svojim partnerima, održan je četvrti sastanak MORG za turizam a zatim i VII obuka namenjena  članovima MORG za turizam, sa ciljem pronalaženja mera za  osnaživanje lokalnih proizvođača/pružaoca usluga u turizmu na teritoriji Srema i plasiranje domaćih proizvoda na domaće turističko tržište.

S obzirom na činjenicu da je u toku i realizacija druge faze projekta koji za krajnji rezultat  ima osnivanje DMO Srema, projekt menadžerka RRA Srem, Bojana Lanc prezentovala je projektnu ideju „StRengthEn DMO – Jačanje kapaciteta DMO Srem kroz osnaživanje lokalnih proizvođača/pružaoca usluga u turizmu na teritoriji Srema“. Projekta ideja proistekla je iz  iskustva tokom studijske posete Austriji, koja je članovima MORG za turizam omogućila  da sagledaju probleme pružalaca turističkih usluga Srema i načina funkcionisanja javno – privatnog partnerstva. Složili su se  da je to nedostatak objedinjene turističke ponude i nemogućnost turističkih organizacija da kao jedno telo organizuju i okupe svoje lokalne proizvođače i pružaoce usluga.

S toga su kao glavne aktivnosti predloženog projekta, predložene mapiranje lokalnih kapaciteta i potencijala u turizmu Srema i definisanje seta standarda koje pružaoci usluga/lokalni proizvođači u turizmu moraju da ispune kako bi se plasirali za dobijanje sertifikata regiona Srema. U skladu sa navedenim, prof. Kristina Košić sa PMF Novi Sad, departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, prezentovala je rezultate projekta „Istraživanje stavova poljoprivrednih proizvođača u Sremskom upravnom okrugu o mogućnostima plasiranja domaćih proizvoda na domaće turističko tržište“, koji je realizovan u partnerstvu sa RRA Srem. Hrana je izdvojena kao osnova za turističko iskustvo u brojnim segmentima, među kojima se ističu sledeći: proizvodnja specifičnih, autentičnih gastronomskih proizvoda; međukulturološko povezivanje; hedonističko iskustvo konzumiranja novih ukusa; razvoj infrastrukture za proizvodnju i potrošnju hrane i pića; razvoj lokalne sredine (naročito uključivanje poljoprivrednih proizvođača i žena na selu) i diversifikacija ruralne ekonomije.

Po rečima prof. Košić „Postoje mnogobrojni problemi u plasiranju hrane ali i ostalih turističkih proizvoda na turističko tržište: početni investicioni troškovi mogu biti visoki; puteve do tržišta trebati istraživati; neophodno je imati mnoga znanja (razumeti tržište, marketing, o higijeni hrane i posedovati razne veštine i kvalifikacije koje tradicionalna poljoprivreda ne zahteva – lanac snabdevanja, logistika…); nedostatak komunikacije između dobavljača i kupca; zbog sezonalnosti, poslovanje se odvija periodično. Sa druge strane, postoje brojne prednosti plasiranja lokalnih poljoprivrednih proizvoda turističkom sektoru. Za proizvođače je prilika da razviju dobru reputaciju; mogućnosti za diversifikaciju; zapošljavanje, zarada; ostanak na selu; angažovanje različitih grupa (žene, omladina, ometeni u razvoju…). Za potrošače je uočeno: saznanje o izvoru hrane; bolji kvalitet hrane (njihove ishrane); sposobnost da daju svoj doprinos lokalnoj ekonomiji. Za maloprodaju se ističe: stvaranje jedinstvene prodajne vrednosti – savremeni koncept ponude, sveže namirnice, visok kvalitet proizvoda; nabavka na lokalu u nekim slučajevima smanjuje ukupne troškove“.

Uzevši u obzir  kompleksnost problema koji je prepoznat tokom sastanka i interaktivne radionice sa prof. Košić , članovi MORG za turizam predlagali su teme koje bi bile interesantne za sledeći set obuka namenjenih poljoprivrednim gazdinstvima i pružaocima usluga u turizmu. Dogovoreno je da obuke budu koncipirane tako da pružaocima usluga u turizmu daju potrebne informacije i znanja kroz efikasnu saradnju javnog i privatnog sektora, sa ciljem da svoje proizvode plasiraju na sve zahtevnije turističko tržište.

Pošaljite vaš komentar

*