RRA Srem u susret IPARD projektima

ipardRegionalna razvojna agencija Srem formirala je konzorcijum za potrebe pripreme projekata po IPARD metodologiji. Imajući u vidu da su pozivi za IPARD u R. Srbiji otvoreni kao i da region Srema, kao većinsko ruralno područje, spada u regione koji su obuhvaćeni ovim programom, RRA Srem je sa Institutom za ekonomske nauke i Institutom za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda formirala zajednički tim za pripremu projekata.  Cilj ovog udruživanja je efikasno korišćenje mera programa i pružanje konsultantskih usluga potencijalnim klijentima za pripremu projekata po IPARD metodologiji.

Usluge koje će se pružiti potencijalnim klijentima odnosiće se pre svega na Usluge tehničke podrške u svim fazama projektnog ciklusa po IPARD metodologiji (od pripreme zahteva, do implementacija i izveštavanja). Ova tehnička podrška podrazumeva, ali se ne ograničava na: analizu i prihvatljivost ulaganja, prikupljanje i obrada neophodnih podataka o klijentima, informacije o ispunjavanju nacionalnih i EU standarda, izrada neophodne tehničke dokumentacije, izrada studija i elaborata, izrada poslovnog plana, istraživanje tržišta i prikupljanje ponuda, priprema prijavnog obrasca, pomoć pri ishodovanju potvrda i dozvola, pomoć pri realizaciji projekta, priprema izveštaja o realizaciji, administrativno-tehničke usluge, i sl.);

Tokom trajanja IPARD konkursa RRA Srem će sa konzorcijumom vršiti stalnu aktivnost promocije i davanja informacija korisnicima o raspoloživim merama i uslovima za prijavljivanje. To podrazumeva i saradnju sa nadležnim institucijama na nacionalnom i pokrajinskom nivou, ali i sa institucijama nosiocima relevantnih javnih ovlašćenja koja izdaju dokumenta kao prateću dokumentaciju.

Članovi konzorcijuma će na svakom mogućem poslu angažovati svoje najkvalitetnije stručne resurse vodeći računa o interesima klijenata, uspešnosti apliciranja kao i kredibilnosti samog konzorcijuma.

Pozivamo potencijalne klijente da se jave RRA Srem u cilju razmatranja mogućnosti za pripremu zahteva i realizacije projektnih ideja.

Pošaljite vaš komentar

*